§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Drinkowo, dostępny pod adresem internetowym www.drinkowo.pl, prowadzony jest przez firmę FLOTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą rejestracyjną w Pile (64-920) przy Al. Poznańskiej 143 pod numerem NIP 7642706001REGON 389742579, KRS 0000917873.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 3. Regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - firma FLOTEK Sp. z o. o. Al. Poznańska 143, 64-920, Piła NIP 7642706001REGON 389742579, KRS 0000917873 
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.drinkowo.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Siedziby Sklepu Sprzedawcy: FLOTEK Sp. z o. o., Poznańska 143, 64-920 Piła
 2. Adres E-mail Sprzedawcy: sklep@drinkowo.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 509 554 552
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podawana jest również cena netto (bez podatku VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, adres wysyłki.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka!”;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), ewentualnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “potwierdzam zamówienie”, a następnie opłacić zamówienie w określonym terminie zgodnie z wybranym sposobem.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa ograniczona do wysokości wskazanej w §8 pkt. 2 ppkt. ii,
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Domaniewska 37A lok. 324, 02-672 Warszawa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze,
  2. Płatność za pobraniem, gdy wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 5000 złotych netto (pięciu tysięcy złotych) oraz waga paczki nie przekracza 31kg,
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz potwierdzenie jego realizacji przez Sprzedawcę.
 2. 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz zobowiązuje się do poinformowania Klienta o jego realizacji w ciągu 24 godzin w przypadku dni roboczych. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy zostaną potwierdzone w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wyżej wymienionych. Potwierdzenie realizacji Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub kontakt telefoniczny pod numerem podanym w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail lub potwierdzenia telefonicznego zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku:
  1. zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
  2. zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (za dodatkową opłatą) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, jeżeli uznanie nastąpiło przed godziną 12:00 dnia roboczego lub kolejnego dnia roboczego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, jeżeli uznanie nastąpiło po godzinie 12:00 dnia roboczego lub w weekend.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta przed godziną 12:00 dnia roboczego lub od kolejnego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta po godzinie 12:00 dnia roboczego lub w weekend.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu; od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, jeżeli uznanie nastąpiło przed godziną 12:00 dnia roboczego lub kolejnego dnia roboczego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, jeżeli uznanie nastąpiło po godzinie 12:00 dnia roboczego lub w weekend.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu wymagamy o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub kontakt telefoniczny.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy - Konsument

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sprzedawcy pod adresem https://www.drinkowo.pl/content/5-reklamacje-i-zwroty
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§11 Zwrot produktu przez Przedsiębiorcę

 1. Koszt dostawy i odesłania zwracanego produktu do Sprzedawcy obciąża Klienta - Przedsiębiorcę. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 2. W momencie dostarczenia przez kuriera zwracanego towaru, Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy bon o wartości zamówienia brutto pomniejszonego o 25% od sumy brutto całego zamówienia.
 3. Bon uprawnia do zakupów wyłącznie w serwisie prowadzonym przez Sprzedawcę w terminie roku od otrzymania
 4. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Nabywca zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty.
 2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej w okresie gwarancji zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: sklep@drinkowo.pl. Po otrzymaniu pełnej informacji Sprzedawca prześle odpowiedź mailem zwrotnym w przeciągu 1 dnia roboczego.
 3. Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi do przypadków braku właściwości, o której istnieniu Sprzedawca zapewnił Przedsiębiorcę na stronie internetowej.
 4. Warunkiem przystąpienia do reklamacji powstałej w wyniku dostawy jest sprawdzenie stanu technicznego otrzymanej przesyłki przez Klienta w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy drogą mailową na adres email: sklep@drinkowo.pl. Do wiadomości należy dołączyć: zdjęcia uszkodzeń, numer zamówienia lub faktury oraz protokół szkody, który należy sporządzić z kurierem w dniu dostawy (protokół szkody jest podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej). Sprzedawca prześle odpowiedź o dalszej procedurze drogą mailową w przeciągu 24 godzin.
 5. Reklamacje powstałe w wyniku użytkowania należy zgłaszać drogą elektroniczną na podany w niniejszym regulaminie adres email: sklep@drinkowo.pl dołączając do wiadomości formularz reklamacyjny dostępny na stronie https://www.drinkowo.pl/content/5-reklamacje-i-zwroty .
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 13 dni po otrzymaniu towaru.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej do serwisu należy wysyłać w dobrze zabezpieczonych opakowaniach na adres serwisu, który zostanie wskazany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną do Konsumenta.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produkty w Sklepie. Sprzedawca dołączy także kartę gwarancyjną do sprzedawanego Produktu. W przypadku braku karty gwarancyjnej, gwarancją jest faktura zakupu.
 9. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Przedsiębiorcę jest posiadanie faktury zakupu wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, jeśli była wydana,
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz usterki powstałe po okresie objętym gwarancją Sprzedawcy.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
TOP